Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos tarybos nuostatai 2023-05-25 14:21:10 48.37 KB
Biudžetinės įstaigos Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos nuostatai 2017 m. 2023-02-24 17:59:03 5.55 MB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokytojų tarybos nuostatai 2023-05-25 14:35:23 18.58 KB
Tvarkų aprašai
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 11:56:19 322.41 KB
Mokinio vidurinio ugdymo individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 11:56:19 534.36 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-03-07 19:59:26 202.01 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-06-05 16:59:59 4.08 MB
Vidurinio ugdymo dalyko programos, pasirenkamojo dalyko, dalyko kurso/kalbos, modulio keitimo tvarka 2021 m. 2023-02-27 11:56:19 454.27 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-03-07 19:59:30 433.65 KB
Mokinių mokymo namuose ir savarankiško mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 11:56:19 380.7 KB
Visos dienos mokyklos grupės paslaugos teikimo Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje tvarkos aprašas 2021 m. 2023-03-07 20:16:24 261.36 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-27 11:56:19 386.05 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-27 11:56:19 236.55 KB
Mokinių atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo,  pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-27 11:56:19 832.5 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-08 16:34:09 287.49 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-08 16:55:51 379.85 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-27 11:56:19 340.42 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo, pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-27 11:56:19 834.74 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-08 16:34:54 222.69 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-08 16:40:17 394.77 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka 2019 m. 2023-02-27 11:56:19 390.41 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-27 11:56:19 394.46 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-02-27 11:56:19 276.08 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos NMPP organizavimo ir vykdymo 2018 metų tvarkos aprašas 2023-02-27 11:56:19 328.37 KB
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-08 16:34:29 345.39 KB
Vilniaus  savivaldybės Grigiškių gimnazijos specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo ir organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-08 16:40:27 195.92 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-08 16:30:37 236.64 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas 2017 m. 2023-02-27 11:56:19 385.32 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2017 m. 2023-02-27 11:56:19 201.6 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių, dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos atleistų nuo kūno kultūros pamokų, užimtumo šių pamokų metu tvarka​​ 2017 m. 2023-02-27 11:56:19 196.81 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių bendri reikalavimai saugiam elgesiui ant ledo 2017 m. 2023-02-27 11:56:19 198.66 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos sporto salės ir kitų patalpų nuomos tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-07 20:08:08 325.2 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymų šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-08 16:40:22 261.36 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas 2016 m. 2023-03-08 16:33:20 335.12 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2016 m. 2023-03-08 16:27:51 214.69 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos gabių ir talentingų mokinių atpažinimo ir ugdymo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-02-27 11:56:19 437.58 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno pagrindu tvarkos aprašas 2016 m. 2023-02-27 11:56:19 177.62 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2016 m. 2023-02-27 11:56:19 497.62 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-02-27 11:56:19 655.51 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos ugdymo turinio planavimo, bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2015 m. 2023-02-27 11:56:19 620.79 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių vidurinės mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo klasių mokinių mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas 2014 m. 2023-02-27 11:56:19 75.64 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-03-29 13:15:11 24.63 KB
Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo 2014 m. 2023-02-27 13:43:37 133.75 KB
Grigiškių gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-28 20:44:10 412.13 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos nuotolinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-28 20:44:11 246.47 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2023-03-08 15:27:40 214.59 KB
Mokyklinio geltono autobuso “Volkswagen Crafter” naudojimo tvarkos aprašas 2023-03-08 15:27:46 214.96 KB
Mokyklinio autobuso nuomos tvarkos aprašas 2023-03-08 15:27:22 214.96 KB
Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 21.31 KB
Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 63.68 KB
Vidurinio ugdymo dalyko programos, pasirenkamojo dalyko, dalyko kurso/kalbos, modulio keitimo tvarka 52.3 KB
Mokinio vidurinio ugdymo individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas 55.86 KB
Lankomumo tvarka 2023 m. 2023-09-29 16:15:46 168.91 KB
Taisyklės
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2018m. 2023-02-24 18:22:45 610.08 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės 2018 m. 2023-02-24 19:44:00 220.69 KB
Mokinių saugaus elgesio mokykliniame autobuse taisyklės 2023-03-08 15:27:51 204.73 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškiu gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2021 m. 354.87 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės 2023-06-05 19:44:03 204.42 KB
Mokiniu elgesio taisykles 2023-11-30 11:36:38 28.42 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl atsakingo už Covid ligos valdymą gimnazijoje 2023-06-05 19:43:02 174.97 KB
Įsakymas dėl atsakingo už maisto davinių išdavimo organizavima mokiniams skyrimo 2023-06-05 19:42:03 279.09 KB
Įsakymas dėl darbuotojų darbo grafikų, esant karantinui 2023-06-05 19:44:25 593.27 KB
Įsakymas dėl darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-06-05 19:44:47 167.96 KB
Įsakymas dėl galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizės patikslinimo 2023-06-05 19:45:12 192.09 KB
Įsakymas dėl konsultacijų IV klasių mokiniams organizavimo, švietimo pagalbos teikimo pradinio ugdymo ir 5 kl. mokiniams nuo gegužės 25 d. 2023-06-05 19:45:41 668.29 KB
Įsakymas dėl kontaktinio ugdymo pauzės 5-12 klasėms, esant nepalankiai epideminei covid-19 situacijai 2023-06-05 19:47:42 378.53 KB
Įsakymas dėl neformaliojo ugdymo veiklos organizavimo 2023-06-05 19:47:58 441.41 KB
Įsakymas dėl nuotolinio ugdymo pradinėse klasėse ir PUG grupėse esant nepalankiai epideminei covid-19 situacijai 2023-06-05 19:48:26 395.75 KB
Įsakymas dėl nuotolinio ugdymo pratęsimo 2023-06-05 19:48:42 282.36 KB
Įsakymas dėl pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu covid-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu covid-19 atvejį švietimo, plano 2023-06-05 19:48:58 934.71 KB
Įsakymas dėl planšetiniu kompiuterių išdavimo mokiniams covid-19 karantino atveju 2023-06-05 19:49:20 234.02 KB
Įsakymas dėl sporto ir choreografijos salių naudojimo nuo 2020-05-20 2023-06-05 19:49:38 281.14 KB
Įsakymas dėl ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimo taisyklių patvirtinimo 2023-06-05 19:50:02 759.5 KB
Įsakymas dėl vaikų vasaros poilsio stovyklos organizavimo ir detaliojo veiklos plano tvirtinimo 2023-06-05 19:50:19 628.81 KB
Įsakymas dėl ugdymo pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 7.96 MB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-03-29 13:15:11 24.63 KB
Prašymai
Prašymas pateisinti praleistas pamokas 2023-02-23 17:49:43 13.73 KB
Prašymas dėl leidimo vykti į pažintinę/poilsinę kelionę 2023-02-23 17:49:43 15.27 KB
Dėl leidimo tęsti mokymąsi III, IV kl. 2023-02-24 21:18:39 13.53 KB
Dėl savarankiško mokymosi 2023-02-24 21:18:40 13.24 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2023-03-07 20:16:29 24.39 KB
Pareigybių aprašymai
Specialistų pareigybių aprašymai
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo (specialisto) pareigybės aprašymas 363.82 KB
Bibliotekininko pareigybė aprašymas 135.93 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Mokyklinio autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-03-08 15:27:15 212.08 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2019 - 2020 m. m. gimnazijos tarybos veiklos planas 2023-03-08 17:32:21 234.9 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-05-18 00:11:19 78.57 KB
2023-2027 mokslo metų strateginis planas 2023-02-26 13:13:49 1.18 MB
Korupcijos prevencijos programa 2022–2024 metams ir programos įgyvendinimo priemonių planas 2023-06-05 16:59:59 37.89 KB
Mokinių tarybos veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-05-18 00:12:40 25.32 KB
2018-2022 mokslo metų strateginis planas 2023-02-26 13:13:49 668.03 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimai 2023-02-26 13:13:49 441.31 KB
Metodinės tarybos veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-05-25 14:58:14 47.8 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu 2023-02-26 13:13:49 196.16 KB
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje priemonių planas 2019 m. 2023-03-08 16:34:22 424.78 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2023 metų veiklos planas 2023-02-26 13:13:49 897.56 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2023-02-26 13:13:49 1.02 MB
2022 metų veiklos planas 2023-02-26 13:13:49 184.18 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2023-02-26 13:13:49 1.23 MB
2021 metų veiklos planas 2023-02-26 13:13:49 1.1 MB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2022-2023 m. 68.44 KB
Ekstremaliųjų situacijų 2019–2021 m. prevencijos priemonių planas 2023-06-05 19:54:34 225.82 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2019 m. 2023-06-05 19:53:27 3.27 MB
Funkcinių civilinės saugos pratybų planas 2019 m. 2023-06-05 19:53:46 132.83 KB
Priešgaisrinės saugos mokymo programa 2019 m. 2023-06-05 19:54:13 149.54 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 2023-12-14 07:39:18 489.95 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2023 m. strateginio plano įgyvendinimas 2024-03-05 09:38:40 182.26 KB
2024 METŲ VEIKLOS PLANAS 719.18 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 239.39 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 306.26 KB
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 241.35 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 252.14 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 257.18 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 205.67 KB
2023 m. birželio mėnesio renginių planas 2023-06-12 11:53:49 30.66 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio renginių planas 2023-10-09 09:05:53 131.42 KB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-10-20 11:00:58 127.31 KB
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 152.16 KB
2023 m. Gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-03-03 21:18:16 139.31 KB
2024m. Sausio mėnesio veiklos planas

.

2024-03-03 21:17:48 152.1 KB
2024 Vasario mėnesio veiklos planas 2024-03-04 08:41:56 169.13 KB
2024 Kovo mėnesio veiklos planas 2024-03-04 08:42:24 160.75 KB
2024m. Balandžio mėnesio veiklos planas 2024-04-08 13:05:46 125.28 KB
2024m. Gegužės mėnesio veiklos planas 2024-05-03 09:09:47 136.36 KB
Kitos ataskaitos
Ekstremaliųjų situacijų 2019–2021 m. prevencijos priemonių plano už 2020 metus vykdymo ataskaita 256.81 KB
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano vykdymo ataskaita 2019–2021 m. 2023-06-05 19:54:54 173.85 KB
Ataskaita apie ESPPP vykdymą 2021 m. 102.07 KB
Ekstremaliųjų situacijų 2019–2021 m. prevencijos priemonių plano už 2021 metus vykdymo ataskaita 180.23 KB
1.2 proc. parama
1,2 proc. GPM lėšų panaudojimas 2021 metais 195.7 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2020 metų finansinė ataskaita 2023-05-23 12:56:27 436.66 KB
2019 metų finansinė ataskaita 2023-05-23 12:56:27 272.42 KB
2018 metų finansinė ataskaita 2023-05-23 12:56:27 228.25 KB
2017 metų finansinė ataskaita 2023-05-23 12:56:27 277.19 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 metų BVA ataskaita 2023-05-29 19:53:49 8.02 MB
2021 metų BVA ataskaita 2023-05-29 19:53:49 7.15 MB
2020 metų BVA ataskaita 2023-05-29 19:53:49 6.1 MB
2019 metų BVA ataskaita 2023-05-29 19:53:49 4.33 MB
2019-2020 m. m. nupirktų vadovėlių ataskaita 2023-05-29 19:53:49 469.03 KB
2018 metų BVA ataskaita 2023-05-29 19:53:49 3.01 MB
2017 metų BVA ataskaita 2023-05-29 19:53:49 2.33 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo paslaugų pirkimo sutartis ir pasiūlymas 2021 m. 2023-02-24 11:24:58 1.46 MB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-03-07 19:59:26 202.01 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-03-07 19:59:30 433.65 KB
Valgiaraščiai
Penkių dienų laisvo pasirinkimo valgiaraštis 2023 -2024 m. m.

ir 

Laisvo pasirinkimo patekalai 2023-2024


2023-11-28 10:12:55 3.29 MB
15 dienų nemokamo maitinimo valgiaraštis 5-10 metų vaikų 2023-02-24 12:45:08 4.11 MB
Valgiaraščio vertinimo pažyma 6-10 m. 2018 m. 2023-02-24 12:45:08 474.96 KB
15 dienų nemokamo maitinimo valgiaraštis 11 ir vyresnių metų vaikų 2023-02-24 12:45:08 2.54 MB
Valgiaraščio vertinimo pažyma 11 m. ir vyresni 2018 m. 2023-02-24 12:45:09 490.77 KB
Mokinių pavežėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2023-03-08 15:27:40 214.59 KB
Mokyklinio geltono autobuso “Volkswagen Crafter” naudojimo tvarkos aprašas 2023-03-08 15:27:46 214.96 KB
Mokinių saugaus elgesio mokykliniame autobuse taisyklės 2023-03-08 15:27:51 204.73 KB
Mokyklinio autobuso nuomos tvarkos aprašas 2023-03-08 15:27:22 214.96 KB
Mokyklinio autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-03-08 15:27:15 212.08 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Pirkimų planas 2022 2023-02-24 21:48:56 19.82 KB
Pirkimų planas 2021-08 2023-02-24 21:48:56 166.71 KB
Metinis pirkimų planas 2021 m. 2023-02-24 21:48:56 166.27 KB
Metinis pirkimų planas 2020 m. 2023-02-24 21:48:56 11.76 KB
Metinis pirkimų planas 2019 m. 2023-02-24 21:48:56 16.1 KB
Metinis pirkimų planas 2018 m. 2023-02-24 21:48:56 15.85 KB
Metinis pirkimų planas 2017 m. 2023-02-24 21:48:56 14.82 KB
Pirkimų ataskaita 2017 metų pagal mėnesius 2023-02-24 21:48:56 52.92 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos finansų kontrolės taisyklės 2017 m. 2023-02-24 21:48:56 202.05 KB
Metinis pirkimų planas 2016 m. 2023-02-24 21:48:56 15.83 KB
Pirkimų ataskaita 2016 metų pagal mėnesius 2023-02-24 21:48:56 43.11 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2016 m. 2023-02-24 21:48:56 451.36 KB
Metinis pirkimų planas 2015 m. 2023-02-24 21:48:56 14.06 KB
Pirkimų ataskaita 2015 metų pagal mėnesius 2023-02-24 21:48:56 43.86 KB
Metinis pirkimų planas 2014 m. 2023-02-24 21:48:56 15.91 KB
Pirkimų ataskaita 2014 metų pagal mėnesius 2023-02-24 21:48:56 43.66 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškiu gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2021 m. 354.87 KB
Pasiūlymai, sutartys
Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Legista 2023-02-24 21:53:43 1.94 MB
Grigiškių gimnazija maitinimo pirkimo sąlygos (2020) 2023-02-24 21:53:43 547.59 KB
Mokinių maitinimo pasiūlymas CIRTANA 2023-02-24 21:53:43 727.25 KB
Sutartis AB Telia 2023-02-24 21:53:43 4.72 MB
Sutartis UAB IT Gama 2023-02-24 21:53:44 4.09 MB
Pirkimo sutartis UAB EPC projektai 2023-02-24 21:53:46 10.13 MB
Sutartis UAB Inida 2023-02-24 21:53:47 3.38 MB
Veiklos kokybės įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2023-02-25 09:32:37 263.51 KB
Mokymasis virtualioje aplinkoje ir bendradarbiavimas su tėvais/globėjais 2023-02-25 09:32:37 235.51 KB
Ugdymo planai ir tvarkaraščiai ir orientavimasis į mokinių poreikius 2023-02-25 09:32:37 167.65 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2022–2024 metams ir programos įgyvendinimo priemonių planas 2023-06-05 16:59:59 37.89 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-06-05 16:59:59 4.08 MB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2018 m. 2023-06-05 16:59:59 196.06 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl 2022-2024 metų ekstremalių situacijų prevencijos priemonių plano tvirtinimo 2023-02-24 20:10:31 118.96 KB
2022-2024 metų ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas  2023-02-24 20:10:31 28.28 KB
Veiksmų kilus gaisrui planas 2022 m. 2023-02-24 20:10:31 102.65 KB
2022 metų ataskaita 2023-02-24 20:10:31 173.93 KB
CS 2022 mokymo programa 2023-02-24 20:10:31 493.41 KB
Pratybų organizavimo ataskaita 2022 m. 2023-02-24 20:10:31 330.65 KB
CS nuotolinio mokymo organizavimas 2022 m. 2023-02-24 20:10:31 303.67 KB
Materialinių išteklių žinynas 2023-02-24 20:10:31 97.87 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2019 m. 2023-02-24 20:10:31 3.27 MB
Ekstremaliųjų situacijų 2019–2021 m. prevencijos priemonių plano už 2020 metus vykdymo ataskaita 256.81 KB
Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė patikslinimas 552.93 KB
Ekstremaliųjų situacijų 2019–2021 m. prevencijos priemonių planas 2023-06-05 19:54:34 225.82 KB
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano vykdymo ataskaita 2019–2021 m. 2023-06-05 19:54:54 173.85 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2019 m. 2023-06-05 19:53:27 3.27 MB
Funkcinių civilinės saugos pratybų planas 2019 m. 2023-06-05 19:53:46 132.83 KB
Priešgaisrinės saugos mokymo programa 2019 m. 2023-06-05 19:54:13 149.54 KB
Ataskaita apie ESPPP vykdymą 2021 m. 102.07 KB
Ekstremaliųjų situacijų 2019–2021 m. prevencijos priemonių plano už 2021 metus vykdymo ataskaita 180.23 KB
COVID-19
Įsakymas dėl atsakingo už Covid ligos valdymą gimnazijoje 2023-06-05 19:43:02 174.97 KB
Įsakymas dėl atsakingo už maisto davinių išdavimo organizavima mokiniams skyrimo 2023-06-05 19:42:03 279.09 KB
Įsakymas dėl darbuotojų darbo grafikų, esant karantinui 2023-06-05 19:44:25 593.27 KB
Įsakymas dėl darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-06-05 19:44:47 167.96 KB
Įsakymas dėl galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizės patikslinimo 2023-06-05 19:45:12 192.09 KB
Įsakymas dėl konsultacijų IV klasių mokiniams organizavimo, švietimo pagalbos teikimo pradinio ugdymo ir 5 kl. mokiniams nuo gegužės 25 d. 2023-06-05 19:45:41 668.29 KB
Įsakymas dėl kontaktinio ugdymo pauzės 5-12 klasėms, esant nepalankiai epideminei covid-19 situacijai 2023-06-05 19:47:42 378.53 KB
Įsakymas dėl neformaliojo ugdymo veiklos organizavimo 2023-06-05 19:47:58 441.41 KB
Įsakymas dėl nuotolinio ugdymo pradinėse klasėse ir PUG grupėse esant nepalankiai epideminei covid-19 situacijai 2023-06-05 19:48:26 395.75 KB
Įsakymas dėl nuotolinio ugdymo pratęsimo 2023-06-05 19:48:42 282.36 KB
Įsakymas dėl pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu covid-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu covid-19 atvejį švietimo, plano 2023-06-05 19:48:58 934.71 KB
Įsakymas dėl planšetiniu kompiuterių išdavimo mokiniams covid-19 karantino atveju 2023-06-05 19:49:20 234.02 KB
Įsakymas dėl sporto ir choreografijos salių naudojimo nuo 2020-05-20 2023-06-05 19:49:38 281.14 KB
Įsakymas dėl ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimo taisyklių patvirtinimo 2023-06-05 19:50:02 759.5 KB
Įsakymas dėl vaikų vasaros poilsio stovyklos organizavimo ir detaliojo veiklos plano tvirtinimo 2023-06-05 19:50:19 628.81 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės 2023-06-05 19:44:03 204.42 KB
Covid ligos valdymo priemoniu planas 2023-06-05 19:37:44 1.26 MB
Darbo karantino salygomis planas 2023-06-05 19:37:44 1.22 MB
Darbuotoju nuotolinio darbo tvarkos aprasas 2023-06-05 19:37:45 210.4 KB
Įsakymas dėl ugdymo pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 7.96 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021 m. 2023-02-24 18:09:09 263.99 KB
Formos
Prašymo ištaisyti netikslius asmens duomenis forma 2023-02-24 18:10:07 23.82 KB
Prašymo ištrinti įstaigoje tvarkomus asmens duomenis forma 2023-02-24 18:10:14 27.1 KB
Prašymo leisti susipažinti su asmens duomenimis forma 2023-02-24 18:10:20 25.49 KB
Prašymo perkelti įstaigoje tvarkomus asmenis duomenis forma 2023-02-24 18:10:27 27.47 KB
Ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokinių elgesio taisyklės 28.42 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 m. m. 2023-02-26 13:15:07 250.49 KB
Priešmokyklinis ugdymas
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos priešmokyklinės grupės (rusų ugdomąja kalba) 2021-2022 m. m. ilgalaikis ugdomosios veiklos planas (Žiniukų grupė) 2023-02-23 12:03:34 380.75 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos priešmokyklinės grupės (rusų ugdomąja kalba) 2021-2022 m. m. ilgalaikis ugdomosios veiklos planas (АБВГДейка grupė) 2023-02-23 12:03:45 380.29 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės (lenkų ugdomąja kalba) 2021-2022 m. m. ilgalaikis ugdomosios veiklos planas (Pelėdžiukų grupė) 2023-02-23 12:03:56 380.75 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-23 12:03:59 247.81 KB
Vidurinis ugdymas
Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 63.68 KB
Vidurinio ugdymo dalyko programos, pasirenkamojo dalyko, dalyko kurso/kalbos, modulio keitimo tvarka 52.3 KB
Mokinio vidurinio ugdymo individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas 55.86 KB
Neformalusis švietimas
Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 21.31 KB
Įtraukusis ugdymas
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2023-02-25 12:09:19 13.38 MB
Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo NR. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 451 straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų planas 2023-02-25 12:09:19 449.53 KB
Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla? 2023-02-25 12:09:20 1.74 MB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo programa 2023-02-25 12:09:20 401.37 KB
Visos dienos mokyklos grupė
Visos dienos mokyklos grupės paslaugos teikimo Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje tvarkos aprašas 2021 m. 2023-03-07 20:16:24 261.36 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2023-03-07 20:16:29 24.39 KB
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo (specialisto) pareigybės aprašymas 363.82 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2016 m. 2023-03-08 16:27:51 214.69 KB
Psichologas
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-08 16:30:37 236.64 KB
Adaptacija pirmokams ir rekomendacijos tėvams 14.44 MB
Socialinis pedagogas
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje priemonių planas 2019 m. 2023-03-08 16:34:22 424.78 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-08 16:34:09 287.49 KB
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-08 16:34:29 345.39 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas 2016 m. 2023-03-08 16:33:20 335.12 KB
Specialusis pedagogas
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-08 16:40:17 394.77 KB
Vilniaus  savivaldybės Grigiškių gimnazijos specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo ir organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-08 16:40:27 195.92 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymų šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-08 16:40:22 261.36 KB
Karjeros specialistas
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-08 16:55:51 379.85 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2022-2023 m. 68.44 KB
Komisijos ir tarybos Atnaujinta Dydis
Gimnazijos taryba
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2019 - 2020 m. m. gimnazijos tarybos veiklos planas 2023-03-08 17:32:21 234.9 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos tarybos nuostatai 2023-05-25 14:21:10 48.37 KB
Mokinių taryba
Mokinių tarybos veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-05-18 00:12:40 25.32 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių tarybos nuostatai 2023-02-22 23:20:28 226.34 KB
Metodinė taryba
Metodinės tarybos veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-05-25 14:58:14 47.8 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos metodinių grupių ir mokyklos metodinės tarybos nuostatai 2023-02-23 09:17:30 205.43 KB
Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-05-18 00:11:19 78.57 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2017 m. 2023-02-23 13:43:01 243.74 KB
Mokinių priėmimo komisija
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-03-29 13:15:11 24.63 KB
Mokytojų taryba
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokytojų tarybos nuostatai 2023-05-25 14:35:23 18.58 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos bibliotekos nuostatai 2016 m. 2023-02-23 20:24:56 206.99 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-02-23 20:25:04 377.75 KB
Bendrosios naudojimosi Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos biblioteka taisyklės 2016 m. 2023-02-23 20:25:13 302.66 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos bibliotekos fondo apsaugos nuostatai 2016 m. 2023-02-23 20:25:28 224.95 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokesčio sistema 2024 m. 2024-02-08 15:43:22 297.22 KB
2022 metai
Darbo užmokestis 2022 m. metinis 2024-04-10 10:52:31 203.67 KB
Darbo užmokesčio 2022 m. II ketvirčio 2024-02-10 22:38:42 200.55 KB
Darbo užmokesčio 2022 m. III ketvirčio 2024-02-10 22:36:44 204.24 KB
Darbo užmokesčio 2022 m. I ketvirčio 2024-04-10 10:52:33 200.55 KB
2021 m.
Darbo užmokestis 2021 m. metinis 2023-02-24 21:29:30 204.25 KB
Darbo užmokesčio 2021 m. III ketvirčio 2023-02-24 21:29:31 204.46 KB
Darbo užmokesčio 2021 m. II ketvirčio 2023-02-24 21:29:31 104 KB
Darbo užmokesčio 2021 m. I ketvirčio 2023-02-24 21:29:31 104.01 KB
2020 m.
Darbo užmokestis 2020 m. metinis 2023-02-24 21:30:18 17.47 KB
Darbo užmokesčio 2020 m. III ketvirčio 2023-02-24 21:30:28 202.37 KB
Darbo užmokesčio 2020 m. II ketvirčio 2023-02-24 21:30:37 202.37 KB
Darbo užmokesčio 2020 m. I ketvirčio 2023-02-24 21:30:46 202.18 KB
2019 m.
Darbo užmokestis 2019 m. metinis 2023-02-24 21:30:56 45 KB
Darbo užmokestis 2019 m. III ketvirčio  2023-02-24 21:31:04 15.14 KB
Darbo užmokestis 2019 m. II ketvirčio  2023-02-24 21:31:12 15.14 KB
Darbo užmokesčio 2019 m. I ketvirčio 2023-02-24 21:31:18 15.11 KB
2018 m.
Darbo užmokestis 2018 m. metinis 2023-02-24 21:31:25 46 KB
Darbo užmokestis 2018 m. III ketvirčio  2023-02-24 21:32:29 15.28 KB
Darbo užmokestis 2018 m. II ketvirčio  2023-02-24 21:31:36 212.35 KB
Darbo užmokesčio 2018 m. I ketvirčio 2023-02-24 21:31:44 212.99 KB
2017 m.
Darbo užmokesčio 2017 m. metinis 2023-02-24 21:31:51 54 KB
Darbo užmokesčio 2017 m. III ketvirčio 2023-02-24 21:32:02 15.04 KB
Darbo užmokesčio 2017 m. II ketvirčio 2023-02-24 21:32:09 15.13 KB
Darbo užmokesčio 2017 m. I ketvirčio 2023-02-24 21:32:18 14.95 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. I pusmečio 2023-02-24 22:08:06 53.97 KB
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. II pusmetis 2023-05-17 23:28:27 20.59 KB
Konsultacijų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. I pusmetis 2023-02-24 22:15:31 244.78 KB
2019-2020 m. m. patalpų užimtumo tvarkaraštis 2023-02-24 22:17:57 477.42 KB
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. 2023-09-20 18:33:11 626.21 KB
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis I pusmetis. 2023-2024 m. 2023-09-20 18:32:26 169.03 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas. 2023-02-26 14:42:18 672.96 KB
„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo koreguotas 2021-2022 m. m. planas 2023-02-26 14:42:19 2.88 MB
Projekto "Kokybės krepšelis" veiklos tobulinimo ataskaita 2023-02-26 14:45:40 3.48 MB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2023-02-26 14:45:41 41.24 KB
Kokybės krepšelio ataskaita už 2020-2021 m. m. I pusmetį 2023-02-26 14:45:41 1.14 MB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos sporto salės ir kitų patalpų nuomos tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-07 20:08:08 325.2 KB