Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos tarybos nuostatai 2023-05-25 14:21:10 48.37 KB
Biudžetinės įstaigos Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos nuostatai 2017 m. 2023-02-24 17:59:03 5.55 MB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokytojų tarybos nuostatai 2023-05-25 14:35:23 18.58 KB
Tvarkų aprašai
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 11:56:19 322.41 KB
Mokinio vidurinio ugdymo individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 11:56:19 534.36 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-03-07 19:59:26 202.01 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-06-05 16:59:59 4.08 MB
Vidurinio ugdymo dalyko programos, pasirenkamojo dalyko, dalyko kurso/kalbos, modulio keitimo tvarka 2021 m. 2023-02-27 11:56:19 454.27 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-03-07 19:59:30 433.65 KB
Mokinių mokymo namuose ir savarankiško mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 11:56:19 380.7 KB
Visos dienos mokyklos grupės paslaugos teikimo Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje tvarkos aprašas 2021 m. 2023-03-07 20:16:24 261.36 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-27 11:56:19 386.05 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-27 11:56:19 236.55 KB
Mokinių atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo,  pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-27 11:56:19 832.5 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-08 16:34:09 287.49 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-08 16:55:51 379.85 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-27 11:56:19 340.42 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo, pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-27 11:56:19 834.74 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-08 16:34:54 222.69 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-08 16:40:17 394.77 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka 2019 m. 2023-02-27 11:56:19 390.41 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-27 11:56:19 394.46 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-02-27 11:56:19 276.08 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos NMPP organizavimo ir vykdymo 2018 metų tvarkos aprašas 2023-02-27 11:56:19 328.37 KB
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-08 16:34:29 345.39 KB
Vilniaus  savivaldybės Grigiškių gimnazijos specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo ir organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-08 16:40:27 195.92 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-08 16:30:37 236.64 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas 2017 m. 2023-02-27 11:56:19 385.32 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2017 m. 2023-02-27 11:56:19 201.6 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių, dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos atleistų nuo kūno kultūros pamokų, užimtumo šių pamokų metu tvarka​​ 2017 m. 2023-02-27 11:56:19 196.81 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių bendri reikalavimai saugiam elgesiui ant ledo 2017 m. 2023-02-27 11:56:19 198.66 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos sporto salės ir kitų patalpų nuomos tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-07 20:08:08 325.2 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymų šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-08 16:40:22 261.36 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas 2016 m. 2023-03-08 16:33:20 335.12 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2016 m. 2023-03-08 16:27:51 214.69 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos gabių ir talentingų mokinių atpažinimo ir ugdymo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-02-27 11:56:19 437.58 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno pagrindu tvarkos aprašas 2016 m. 2023-02-27 11:56:19 177.62 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2016 m. 2023-02-27 11:56:19 497.62 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-02-27 11:56:19 655.51 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos ugdymo turinio planavimo, bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2015 m. 2023-02-27 11:56:19 620.79 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių vidurinės mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo klasių mokinių mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas 2014 m. 2023-02-27 11:56:19 75.64 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-03-29 13:15:11 24.63 KB
Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo 2014 m. 2023-02-27 13:43:37 133.75 KB
Grigiškių gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-28 20:44:10 412.13 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos nuotolinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-28 20:44:11 246.47 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2023-03-08 15:27:40 214.59 KB
Mokyklinio geltono autobuso “Volkswagen Crafter” naudojimo tvarkos aprašas 2023-03-08 15:27:46 214.96 KB
Mokyklinio autobuso nuomos tvarkos aprašas 2023-03-08 15:27:22 214.96 KB
Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 21.31 KB
Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 63.68 KB
Vidurinio ugdymo dalyko programos, pasirenkamojo dalyko, dalyko kurso/kalbos, modulio keitimo tvarka 52.3 KB
Mokinio vidurinio ugdymo individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas 55.86 KB
Lankomumo tvarka 2023 m. 2023-09-29 16:15:46 168.91 KB
Taisyklės
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2018m. 2023-02-24 18:22:45 610.08 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės 2018 m. 2023-02-24 19:44:00 220.69 KB
Mokinių saugaus elgesio mokykliniame autobuse taisyklės 2023-03-08 15:27:51 204.73 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškiu gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2021 m. 354.87 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės 2023-06-05 19:44:03 204.42 KB
Mokiniu elgesio taisykles 2023-11-30 11:36:38 28.42 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl atsakingo už Covid ligos valdymą gimnazijoje 2023-06-05 19:43:02 174.97 KB
Įsakymas dėl atsakingo už maisto davinių išdavimo organizavima mokiniams skyrimo 2023-06-05 19:42:03 279.09 KB
Įsakymas dėl darbuotojų darbo grafikų, esant karantinui 2023-06-05 19:44:25 593.27 KB
Įsakymas dėl darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-06-05 19:44:47 167.96 KB
Įsakymas dėl galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizės patikslinimo 2023-06-05 19:45:12 192.09 KB
Įsakymas dėl konsultacijų IV klasių mokiniams organizavimo, švietimo pagalbos teikimo pradinio ugdymo ir 5 kl. mokiniams nuo gegužės 25 d. 2023-06-05 19:45:41 668.29 KB
Įsakymas dėl kontaktinio ugdymo pauzės 5-12 klasėms, esant nepalankiai epideminei covid-19 situacijai 2023-06-05 19:47:42 378.53 KB
Įsakymas dėl neformaliojo ugdymo veiklos organizavimo 2023-06-05 19:47:58 441.41 KB
Įsakymas dėl nuotolinio ugdymo pradinėse klasėse ir PUG grupėse esant nepalankiai epideminei covid-19 situacijai 2023-06-05 19:48:26 395.75 KB
Įsakymas dėl nuotolinio ugdymo pratęsimo 2023-06-05 19:48:42 282.36 KB
Įsakymas dėl pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu covid-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu covid-19 atvejį švietimo, plano 2023-06-05 19:48:58 934.71 KB
Įsakymas dėl planšetiniu kompiuterių išdavimo mokiniams covid-19 karantino atveju 2023-06-05 19:49:20 234.02 KB
Įsakymas dėl sporto ir choreografijos salių naudojimo nuo 2020-05-20 2023-06-05 19:49:38 281.14 KB
Įsakymas dėl ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimo taisyklių patvirtinimo 2023-06-05 19:50:02 759.5 KB
Įsakymas dėl vaikų vasaros poilsio stovyklos organizavimo ir detaliojo veiklos plano tvirtinimo 2023-06-05 19:50:19 628.81 KB
Įsakymas dėl ugdymo pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 7.96 MB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-03-29 13:15:11 24.63 KB
Prašymai
Prašymas pateisinti praleistas pamokas 2023-02-23 17:49:43 13.73 KB
Prašymas dėl leidimo vykti į pažintinę/poilsinę kelionę 2023-02-23 17:49:43 15.27 KB
Dėl leidimo tęsti mokymąsi III, IV kl. 2023-02-24 21:18:39 13.53 KB
Dėl savarankiško mokymosi 2023-02-24 21:18:40 13.24 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2023-03-07 20:16:29 24.39 KB
Pareigybių aprašymai
Specialistų pareigybių aprašymai
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo (specialisto) pareigybės aprašymas 363.82 KB
Bibliotekininko pareigybė aprašymas 135.93 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Mokyklinio autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-03-08 15:27:15 212.08 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Logo