Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, kuris apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Tai labai aiškiai atsispindi ir Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

Tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje.

Įtraukiojo ugdymo vertybės/nuostatos, svarbios mokytojui, ugdančiam kiekvieno mokinio kompetencijas klasėje

 • Mokyklos bendruomenė ir socialinė aplinka gali padėti stiprinti besimokančiųjų savivertę;
 • Mokytojas atsakingas už  kiekvieno savo mokinio mokymąsi;
 • Būtina identifikuoti  kiekvieno besimokančiojo stiprybes ir potencialą, geras mokytojas geba mokyti visus;
 • Mokymo principai visiems vienodi, specifinių technikų nedaug;
 • Kiekvienas mokinys gali mokytis ir pasiekti jo galimybes atitinkantį rezultatą.

„Mokykla 2030”

Rengiantis įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus, ugdymo įstaigose įtvirtinančius įtraukties principą, švietimo sistemoje pašalinančius kliūtis neįgaliesiems, taip pat individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdytis kartu su savo bendraamžiais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė 2021–2024 m. veiksmų planą.

Įtraukties veiksmų plano tikslas – šalinti fizines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.

Dokumentai/nuorodos:

Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2023-02-25 12:09:19 13.38 MB
Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo NR. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 451 straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų planas 2023-02-25 12:09:19 449.53 KB
Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla? 2023-02-25 12:09:20 1.74 MB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo programa 2023-02-25 12:09:20 401.37 KB

 

Naudingos nuorodos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Logo