Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba

Jevgenija Petrucina Socialinė pedagogė

109 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Nekontaktinės darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 15.30

15.30 – 18.30

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 15.00

15.00 – 18.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.00

16.00 – 18.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.00

16.00 – 18.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 13.00

13.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Nekontaktinės darbo valandos skiriamos: apsilankymui mokinių namuose, bendradarbiavimui su kitomis institucijomis, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už mokyklos ribų.

Kontaktai Telefonas 8 5 243 2555

El. paštas Rašyti

Informacija

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Socialinio pedagogo veikla

 • Dirba individualiai su asmeniu – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo,  lankomumo, mokymosi motyvacijos, elgesio, žalingų įpročių).
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę –pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.
 • Kartu su kitais gimnazijos pedagogais, specialistais bei kitomis institucijomis inicijuoja mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, vykdo prevencines programas.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
 • Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Informuoja, konsultuoja moksleivius karjeros planavimo klausimais.
 • Dalyvauja įvairių, gimnazijoje veikiančių, darbo grupių veikloje.
 • Dalyvauja moksleivių socializacijos procese – skatina ir organizuoja moksleivių užimtumą, organizuoja pažintinę veiklą, inicijuoja ir vykdo socializacijos programas.

Dokumentai

Socialinis pedagogas Atnaujinta Dydis
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje priemonių planas 2019 m. 2023-03-08 16:34:22 424.78 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-08 16:34:09 287.49 KB
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-08 16:34:29 345.39 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas 2016 m. 2023-03-08 16:33:20 335.12 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35