Specialusis pedagogas

Specialiosiomis pedagogėmis gimnazijoje dirba

Ksenija Usačiova Vyresnioji specialioji pedagogė

113A kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Nekontaktinės darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

9.50 – 10.35
10.55 – 12.45
3, 4 ir 5 pamokos

 

 

Antradienis

8.55 – 9.40
12.55 – 13.40
2 ir 6 pamokos

9.50 – 10.35
3 pamoka

 

Trečiadienis

8.55 – 9.40
10.55 – 12.45
2, 4 ir 5 pamokos

13.50 – 14.35
7 pamoka

 

Ketvirtadienis

8.00 – 8.45
12.55 – 13.40
1, 6 pamokos

9.50 – 10.35
3 pamoka

 
Penktadienis

8.00 – 8.45
10.55 – 12.45
1, 4, 5 pamokos 

 

 

Nekontaktinės darbo valandos skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais: pagalbai mokytojams rengiant individualizuotas ar pritaikytas ugdymo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, darbui mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.

Kontaktai Telefonas 8 5 243 2555

El. paštas Rašyti

Diana Ivaško Specialioji pedagogė

113A kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Nekontaktinės darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.55 – 12.50

12.50 – 13.50

11.40 – 12.05

Antradienis

8.00 – 11.45

13.00 – 15.30

11.45 – 12.15

Trečiadienis

8.55 – 12.50

12.50 – 13.50

11.40 – 12.05

Ketvirtadienis

8.55 – 11.40

13.50 – 14.50

11.45 – 12.15

Penktadienis

 

8.00 – 10.00

 

Kontaktai Telefonas 8 5 243 2555

El. paštas Rašyti

Informacija

Specialiojo pedagogo darbo tikslas - didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio(vaiko) ugdymosi veiksmingumą. Nustatyti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti, stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams (vaikams).

Specialiojo pedagogo veikla

 • Teikia pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą.
 • Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.
 • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias mokymo programas, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus.
 • Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį.
 • Tvarko specialiojo pedagogo dienyną, specialiojo ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia savo veiklos programą.
 • Atsiskaito mokyklos vadovui ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kuruojančiai specialiojo pedagogo veiklą, apie pasiektus darbo rezultatus, pateikdamas savo veiklos ataskaitą. Veiklos ataskaitoje turi būti duomenys apie bendrą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičių, pagalbą gavusių mokinių skaičių bei jų pasiekimus per atsiskaitomąjį laikotarpį.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, sudarant individualizuotas ir pritaikytas programas, sistemingai kelia savo kvalifikaciją.

Dokumentai

Specialusis pedagogas Atnaujinta Dydis
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-08 16:40:17 394.77 KB
Vilniaus  savivaldybės Grigiškių gimnazijos specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo ir organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-08 16:40:27 195.92 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymų šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-08 16:40:22 261.36 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Logo