Vidurinis ugdymas

Už vidurinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga

Ala Vakar Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kategorija
Matematikos ir informacinių technologių vyr. mokytoja
207A kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Vadybinio darbo valandos Pedagoginio darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

6.30 – 8.00
9.00 – 18.00

8.00 – 9.00

12.00 – 12.30

Antradienis

6.30 – 8.00
9.00 – 18.00
8.00 – 9.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

6.30 – 10.00
11.00 – 18.30
10.00 – 11.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

6.30 – 8.00
9.00 – 18.00
8.00 – 9.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 6.30 – 8.00
9.00 – 18.00

8.00 – 9.00

12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 5 243 2555
Mobilusis +370 672 40455

El. paštas Rašyti

Informacija

Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai.

Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro:

1. privaloma dalis: privalomi dalykai, privalomai pasirenkami dalykai ir brandos darbas;

2. laisvai pasirenkama dalis: laisvai pasirenkami dalykai, dalykų moduliai, profesinio mokymo programos moduliai;

3. privalomos veiklos: socialinė ir pilietinė veikla.

Mokinys, vadovaudamasis mokyklos pasiūlymais ir atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl brandos darbo temos.

Mokinys kartu su mokytojais, padedant tėvams (globėjams, rūpintojams), pasirengia individualų ugdymo planą pagal mokyklos nustatytą individualaus ugdymo plano struktūrą.

Individualų ugdymo planą mokinys gali keisti pagal mokyklos nustatytą individualaus ugdymo plano keitimo tvarką.

Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi.

Mokykla užtikrinai, kad mokinio individualiame ugdymo plane minimalus pamokų skaičius, neskaičiuojant valandų, skiriamų brandos darbui bei socialinei - pilietinei veiklai, per savaitę būtų ne mažesnis kaip 28 pamokos. Didinant pamokų skaičių per savaitę, privalu laikytis Higienos normoje numatyto pamokų skaičiaus per dieną.

Mokykla sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei ir skatina mokinius jomis užsiimti. Šios veiklos įtraukiamos į mokinio individualų ugdymo planą, tačiau neįskaičiuojamos į mokinio savaitinių pamokų skaičių. Iš viso vidurinio ugdymo programos metu mokinys socialinei ir pilietinei veiklai privalo skirti nemažiau kaip 70 val. Mokykla padeda mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir (ar) darbinę veiklą, karjerą.

Dokumentai

Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 63.68 KB
Vidurinio ugdymo dalyko programos, pasirenkamojo dalyko, dalyko kurso/kalbos, modulio keitimo tvarka 52.3 KB
Mokinio vidurinio ugdymo individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas 55.86 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Logo